Ongelma ei täysin pikavippien syytä

Pikavipit ovat osa nuorten velkaantumisen ongelmaa, muttei kuitenkaan koko totuus. Esimerkiksi pakollisen tietokoneen hankinta voi jo johtaa nuorella aikuisella velkakierteeseen. Kierrettä voi olla aluksi vaikea huomata. Nuorten suurimmaksi talousongelmaksi mainitaan juuri valmistuneen Mun talous – raportin mukaan talouden hallitsemattomuus. Mun talous – on useiden nuorisotyötä tukevien järjestöjen yhteistyössä valmistunut katsaus nuorten velkaantumiseen. Asiaa on selvitetty vuosina 2013 – 2017. Hankkeessa yhteistyötä tekivät Takuusäätiö, Nuorisosäätiö, Nuorisoasuntoliitto sekä Suomen setlementtiliitto. Tilastokeskusken tulonjakotilastoa tarkastelemalla on saatu käsitys siitä, että nuoret ovat olleet pitkään suurin perusturvan varassa elävä väestönosa. Nuorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä alle 30 -vuotiaita. On havaittu, ettei nuorilla ole tarpeeksi hyvää kuvaa omasta taloudellisesta tilanteesta, joka johtaa esim. liian positiiviseen kuvaan käytössä olevista varoista. Mun talous – hankkeen perustavoitteena onkin ollut edistää nuorten taloustietoa ja luonnollisesti myös pyrkiä ennaltaehkäisemään talousongelmia. Netistä haettavien pikavippien on nähty olevan huomattava osa ongelmaa, mutta ei lainkaan ainoa ongelmia aiheuttava tekijä, käy ilmi projektipäällikkö Ville Kujanpään haastattelusta. Pikavippifirmojen mainonnan on kuitenkin katsottu olevan huomattavan houkuttelevaa, joka kannustaa ihmisiä tavoittelemaan epärealistisia unelmia. Nuorten olisikin hyvä saada lisää tukea taloudellisen hallinnan saavuttamiseksi.

  Lainaamo Kokemuksia

Raportin perusteella toimenpide-ehdotukset

Raportin esittelemät seitsemän toimenpide-ehdotusta ovat seuraavat:

  1. Sosiaaliset luototusmuodot käyttöön valtakunnallisesti ennaltaehkäisemään nuorten velkaantumista ja syrjäytymistä
  2. Palvelulupaus nuorten pääsystä kuntien talousneuvontaan
  3. Lisää nuorille soveltuvia taloudenhallinnan välineitä
  4. Raha-asiat puheeksi siellä, missä nuoria kohdataan
  5. Positiivinen luottotieto käyttöön velkakierteiden estämiseksi
  6. Itsenäistyvälle nuorelle parempaa tukea asumiseen ja rahankäyttöön
  7. Kansallinen strategia nuorten taloudellisen lukutaidon edistämiseksi

Kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa nuorten oman talouden hallintaa sekä kehittää taloudellista lukutaitoa. Ensimmäinen toimenpide-ehdotus suosittaa ns. sosiaalisten luototusmuotojen lisäämistä. Tähän perusteena on se, että erityisesti nuoret joutuvat helpommin velkakierteeseen suurempien pakollisten hankintojen tullessa kohdalle. Erityisesti kohtuuhintaisilla luotoilla olisi nuorten ja pienituloisten keskuudessa tarvetta. Tällä hetkellä kertaluoteista sosiaalista pienlainaa on tarjolla vähän. Markkinoilla on kunnostautunut lähinnä Takuusäätiö, vaikka raportti tuo ilmi näille lainoille olevan laajempi tarve. Toinen välitön tarve olisi yleisen talous- sekä velkaneuvonnan pääsemisen helpottaminen ja yleensäkin ehkäisevän talousneuvonnan lisääminen juuri riskiryhmässä olevien nuorten kohdalla.